Soutěž studentských prací v rámci #FLC2016


Zajímáte se o fashion law a chtěli byste se účastnit odborné konference, kterou bude Ústav práva módního průmyslu pořádat dne 7. září 2016? Pošlete nám soutěžní příspěvek v rozsahu do 3.000 znaků na téma „Jaký spor z oblasti fashion law mě nejvíce zaujal a proč?“ a tři nejlepší příspěvky odměníme bezplatným vstupem na konferenci! Nejzajímavější příspěvky budou také publikovány na našem webu. Neváhejte a zapojte se, budeme se těšit na vaše příspěvky!

 

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA STUDENTSKÉ SOUTĚŽE POŘÁDANÉ ÚSTAVEM PRÁVA MÓDNÍHO PRŮMYSLU, Z.Ú.

I.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tato pravidla stanovují obecně závazná pravidla soutěže, podmínky účasti v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže, ocenění soutěžících a další ujednání. Tato obecně závazná pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“) se řídí právním řádem České republiky.

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Ústav práva módního průmyslu, z.ú., se sídlem na adrese Praha - Malá Strana, Jánský vršek 311/6, PSČ 118 00, IČO 04264037 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Cílem soutěže je rozšířit povědomí o oboru práva módního průmyslu mezi studenty vysokých škol České republiky.

II. ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba prokazatelně studující na vysoké škole v České republice (dále jen „Soutěžící“).
 2. Soutěžící, u kterého se prokáže neoprávněné plagiátorství nebo jakékoli jiné porušení autorských práv původního autora, bude ze soutěže vyřazen.
 3. Soutěžící, který na vyzvání Pořadatele řádně neprokáže, že je studentem vysoké školy v České republice, bude ze soutěže vyřazen.

III.  PRŮBĚH SOUTĚŽE

 1. Soutěžící se mohou do soutěže přihlásit v souladu s těmito Pravidly kdykoli v termínu do 26. srpna 2016 24.00 hodin. 
 2. Soutěžící se zúčastní soutěže zasláním příspěvku v písemné podobě v rozsahu do 3.000 znaků včetně mezer, na téma „Jaký spor z oblasti fashion law mě nejvíce zaujal a proč?“, který bude jeho vlastním duševním výtvorem a který nebyl dosud publikován v jakémkoli jiném médiu (dále jen „Soutěžní příspěvek“).
 3. Soutěžící zašle Soutěžní příspěvek na adresu soutez@upmp.cz a do předmětu emailu uvede „SOUTĚŽ“ spolu s uvedením svého jména, data narození, kontaktního telefonního čísla a emailu.
 4. Do soutěže budou přijaty pouze Soutěžní příspěvky, které budou splňovat všechny předepsané náležitosti, budou obsahem odpovídat zadání, budou odevzdány způsobem a v termínu uvedeném v těchto Pravidlech.
 5. Zaslané příspěvky, které splní závazné podmínky v souladu s těmito Pravidly bude hodnotit odborná porota složená z představitelů Ústavu práva módního průmyslu, z.ú. a panelistů konference dle článku IV. bod 1 těchto Pravidel. Tato porota posoudí Soutěžní příspěvky, stanoví pořadí Soutěžících a rozhodne o třech výhercích soutěže. Hodnocení kvality Soutěžních příspěvků a rozhodování o pořadí Soutěžících je plně v kompetenci odborné poroty Pořadatele.
 6. Soutěžící zasláním Soutěžního příspěvku poskytují Pořadateli soutěže souhlas se zveřejněním Soutěžního příspěvku na webovém portálu www.upmp.cz
 7. Soutěžící zasláním Soutěžního příspěvku poskytují Pořadateli soutěže souhlas se zveřejněním svého jména na webovém portálu www.upmp.cz a na sociálních sítích Ústavu práva módního průmyslu, z.ú. v souvislosti s účastí v této soutěži.

IV. VÝHERCI A ODMĚNY

 1. Výherci soutěže získají bezplatný vstup na odbornou konferenci pořádanou Ústavem práva módního průmyslu, z.ú., která se bude konat 7. září 2016 v Praze. Bezplatný vstup platí pouze pro jednu osobu a je nepřenosný na jiné osoby, než je Soutěžící, který bude výhercem soutěže.
 2. Výsledky soutěže budou zveřejněny dne 1. září 2016 prostřednictvím Facebook profilu Ústavu práva módního průmyslu, z.ú.. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu na adresu, ze které příspěvek obdržíme.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré otázky těmito Pravidly neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností Pořadatelem.
 2. Odesláním Soutěžního příspěvku dává Soutěžící Pořadateli Ústav práva módního průmyslu, z.ú. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním a užitím všech poskytnutých údajů pro marketingové účely Pořadatele. 
 3. Odesláním Soutěžního příspěvku Soutěžící dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Soutěžící je oprávněn kdykoli svůj souhlas písemně odvolat.
 4. Odesláním Soutěžního příspěvku vyjadřuje Soutěžící souhlas s Pravidly soutěže včetně dalšího užití (publikace) Soutěžního příspěvku Pořadatelem.

VI. PRÁVA POŘADATELE

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat a ověřovat pravdivost údajů sdělených Soutěžícím za účelem účasti v soutěži.
 2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit odměnu poskytovanou vítězům soutěže dle článku IV. těchto Pravidel. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit její Pravidla bez udání důvodu a bez náhrady jakýchkoli nákladů.